top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJA-SELOSTE

Tämä on Secondhand Keikon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.11.2021. Päivitetty 26.8.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Secondhand Keiko, Liisankatu 2-4, 28100 Pori.

Y-tunnus: 2963745-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maarit Weckström

Liisankatu 2-4, 28100 Pori.

contact@secondhandkeiko.fi

3. Rekisterin nimi

Secondhand Keikon asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämisessä ja hoidossa kuten asiakassuhteen edellyttämissä yhteydenotoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Voimme käyttää evästeitä, joiden avulla parannetaan palvelun laatua ja seurataan kävijäliikennettä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään muun muassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen eikä tietoja luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät vain henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Text
bottom of page